1. Informaţii Generale

Introducere

Următoarea notificare privind protecția datelor este concepută pentru a vă informa cu privire la prelucrarea datelor personale și drepturile dumneavoastră în conformitate cu Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE și legislația națională în vigoare.

Operatorul datelor cu caracter personal

Noi, GuardianAngel.NET SRL cu sediul în Sibiu, strada Dorului, nr. 20C, ap. 17, reprezentăm operatorul în conformitate cu prevederile Regulamentului nr. 679 din 27 aprilie 2016. Prin urmare, suntem responsabili pentru colectarea şi prelucrarea datelor cu caracter personal, așa cum sunt descrise mai jos.

Responsabil pentru protecția datelor cu caracter personal

Am numit un Responsabil cu Protecția Datelor care poate fi contactat dacă exista nelămuriri cu privire la orice aspect ce ține de protecția datelor personale, prin transmiterea unei cereri la datele de contact sau pe E-Mail Responsabil GDPR: gdpr@ganet.ro

2. Informaţii cu privire la colectarea, prelucrarea şi păstrarea datelor cu caracter personal

Colectarea datelor cu caracter personal

În calitatea sa de operator, GuardianAngel.NET, în ceea ce vă priveşte, în funcție de raportul dintre dumneavoastră şi GuardianAngel.NET, poate colecta următoarele categorii de date cu caracter personal: date de identificare (nume şi prenume, data nașterii, CNP, cetățenie, serie şi număr act de identitate, precum şi data emiterii şi expirării acestuia, poza din buletin, adresa de domiciliu, stare civilă, număr de telefon, e-mail, semnătura, sex, locul nașterii), date financiare (număr cont bancar, orice tranzacții financiare în care sunt implicate persoanele fizice), date despre membrii familiei, informaţii de natura juridică (amenzi administrative, condamnări, alte sancțiuni administrative), date de calificare profesională (informaţii privind studiile, calificări profesionale, publicații), date privind istoricul profesional, date privind starea de sănătate. Toate aceste date cu caracter personal sunt colectate în concordanță cu scopurile şi temeiurile legale prezentate mai jos.

Scopurile pentru care sunt prelucrate datele dumneavoastră cu caracter personal

  • prelucrarea este necesară în vederea îndeplinirii unei obligații legale care revine GuardianAngel.NET;
  • prelucrarea este necesară pentru îndeplinirea unei sarcini care servește unui interes public sau care rezultă din exercitarea autorității publice cu care este învestită GuardianAngel.NET.

Temeiul prelucrării

Temeiul pentru care colectăm şi prelucrăm datele dumneavoastră personale este în primul rând consimțământul liber exprimat, acordat în urma interacțiunii dintre dumneavoastră și GuardianAngel.NET pentru sau în legătură cu obiectul de activitate al societății noastre.

Datele dumneavoastră cu caracter personal vor fi prelucrate doar în scopurile anterior menţionate. Dacă acestea vor fi prelucrate şi în alt scop decât cel pentru care au fost colectate, vă vom furniza informaţii cu privire la noile scopuri şi orice alte informaţii suplimentare relevante.

Păstrarea, ștergerea şi distrugerea datelor cu caracter personal

Datele dumneavoastră cu caracter personal, sunt păstrate şi șterse/distruse în conformitate cu nomenclatorul arhivistic aprobat la nivelul GuardianAngel.NET, respectând Legea nr. 16/1996 a Arhivelor Naționale.

Drepturile dumneavoastră

Vă aducem la cunoştinţă că aveți următoarele drepturi:

– dreptul de a avea acces la datele dumneavoastră: puteți solicita să vi se comunice categoriile de date cu caracter personal care sunt prelucrate, scopul în care are loc prelucrarea, destinatarii cărora le-au fost sau vor fi comunicate, perioadă pentru care se preconizează că vor fi stocate sau, dacă acest lucru nu este posibil, criteriile utilizate pentru a stabili această perioadă; existența unui proces decizional automatizat incluzând crearea de profiluri;

– dreptul de a solicita rectificarea datelor: în situația în care există erori cu privire la datele care vă sunt prelucrate, aveți posibilitatea de a solicita corectarea lor; în cazul în care datele sunt incomplete, puteți solicita completarea lor. Rectificarea va fi comunicată fiecărui destinatar la care au fost transmise datele, cu excepția cazului în care acest lucru se dovedește imposibil sau presupune eforturi disproporționate;

– dreptul de a solicita restricționarea prelucrării datelor: aveți dreptul de a solicita restricționarea prelucrării datelor în următoarele situații: dacă ați contestat exactitatea datelor, pentru o perioadă care ne permite să verificăm exactitatea datelor; dacă prelucrarea este ilegală, iar dumneavoastră vă opuneți ștergerii datelor cu caracter personal, solicitând în schimb restricționarea utilizării lor; dacă operatorul nu mai are nevoie de datele cu caracter personal în scopul prelucrării, dar le solicitați  pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță; dacă v-ați opus prelucrării pentru intervalul de timp în care se verifică; dacă drepturile legitime ale operatorului prevalează asupra drepturilor dumneavoastră;

– dreptul de a solicita ștergerea datelor: puteți solicita ștergerea datelor prelucrate, dacă datele nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate sau prelucrate , dacă v-ați retras consimțământul şi nu exista niciun alt temei juridic pentru prelucrare; dacă vă opuneți prelucrării şi nu există motive legitime care să prevaleze în ceea ce priveşte prelucrarea; datele cu caracter personal au fost prelucrate ilegal; datele cu caracter personal trebuie șterse pentru respectarea unei obligații legale; datele cu caracter personal au fost colectate în legătură cu oferirea de servicii ale societății informaționale;

– dreptul de a solicita transferul datelor (la portabilitatea datelor): puteți solicita transferul datelor dumneavoastră către un alt operator dacă prelucrarea are la baza consimțământul dumneavoastră şi prelucrarea este una automată;

– dreptul de a vă opune prelucrării: aveți dreptul să vă opuneți prelucrării datelor dumneavoastră dacă ele privesc marketingul direct. Totodată, vă puteți opune prelucrării, cu excepția cazului în care operatorul demonstrează că are motive legitime care justifică prelucrarea şi care prevalează asupra intereselor, drepturilor şi libertăților dumneavoastră sau că scopul este constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță;

– dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automatizată a datelor.  Dumneavoastră nu veți face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automatizată a datelor.

În situația în care consideraţi că v-au fost încălcate drepturile, aveți posibilitatea să vă adresaţi cu o plângere Autorității Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal.

3. Consimțământul utilizatorului care are cont înregistrat pe www.ganet.ro

în calitate de utilizator al site-ului www.ganet.ro in temeiul prevederilor Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European si al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date si de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protectia datelor), prin completarea formularului de înscriere ca utilizator pe site declar că pun la dispoziție, de bună voie toate datele personale absolut necesare și îmi exprim consimțământul expres și neechivoc, asupra:

  1. Colectarii, prelucrarii si utilizarii tuturor datelor mele personale si a documentelor puse la dispozitia: GuardianAngel.NET, în scopul accesului la bunurile și serviciile furnizate, precum si in scop statistic.
  2. Sunt informat prin Nota de Informare transmisă/dată de GuardianAngel.NET despre categoriile de destinatari ale datelor mele cu caracter personal, precum și despre faptul că datele personale vor fi tratate confidential si sunt colectate ca beneficiar al bunurilor și serviciilor furnizate de GuardianAngel.NET fiind utilizate in conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European si al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date si de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protectia datelor).
  3. Am fost informat si sunt de acord ca in baza unei cereri prealabile adresate, sa obtin un raspuns cu privire la datele respective stocate si la urmatoarele informatii: scopurile prelucrarii, categoriile de date cu caracter personal vizate, destinatarii sau categoriile de destinatari carora datele cu caracter personal le-au fost sau urmeaza sa le fie divulgate, perioada pentru care vor fi stocate datele cu caracter personal, dreptul de a solicita rectificarea sau stergerea datelor cu caracter personal ori restrictionarea prelucrarii datelor cu caracter personal sau dreptul de opunere impotriva prelucrarii, dreptul de a depune o plangere in fata unei autoritati de supraveghere.
  4. Consimt ca datele cu caracter personal sa fie stocate pe perioada aferenta existenței bunurilor și/sau serviciilor utilizate de subsemnatul de la GuardianAngel.NET si transferate, comunicate numai partenerilor contractuali al furnizorului mai sus mentionat si/sau, institutiilor publice/autoritatilor publice competente in verificarea, monitorizarea si gestionarea proiectelor finantate din Fonduri Europene Structurale si de Investitii.
  5. Am fost informat ca in baza unei cereri prealabile, am dreptul de a obtine fara intarzieri nejustificate, rectificarea datelor cu caracter personal incorecte sau inexacte care ma privesc si de a obtine completarea datelor cu caracter personal care sunt incomplete, inclusiv prin furnizarea unei declaratii suplimentare.
  6. Am fost informat si sunt de acord ca in baza unei cereri prealabile, in anumite circumstante, respectiv daca datele cu caracter personal nu mai sunt necesare pentru indeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate sau prelucrate, nu exista niciun alt scop sau temei juridic, ori o obligatie legala pentru prelucrarea datelor cu caracter personal, am dreptul de a obtine stergerea datelor cu caracter personal, fara intarzieri nejustificate.
  7. Am fost informat asupra dreptului de a ma opune prelucrarii datelor cu caracter personal in anumite circumstante, respectiv daca datele cu caracter personal nu mai sunt necesare pentru indeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate sau prelucrate, nu exista niciun alt scop sau temei juridic, ori o obligatie legala pentru prelucrarea acestora.
  8. Am fost informat asupra dreptului la restrictionarea prelucrarii datelor cu caracter personal precum si asupra dreptului de a depune plangere la ANSPDCP (Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal), in cazul in care voi considera ca prelucrarea datelor cu caracter personal incalca Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European si al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date si de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protectia datelor).